مصطفی قدیری در نقش دانیال

مصطفی قدیری در نقش دانیال