وزیر ارشاد

وزیر ارشاد

 

وزیر ارشاد:«ممنوعه» به جای قسمت به قسمت به صورت یک جا باید بررسی و مجوز بگیرد/به دلیل تردیدهایی که وجود داشت قرار شد قسمت های بیشتر تولید و مراحل بعدی آن بصورت یک جا طی شود